Samfunnsutvikling med fokus på miljø og kvinner i Bangladesh

Målet med prosjektet nord i Bangladesh er å hjelpe urfolk og marginaliserte folkegrupper med å få tilgang til og fremme deres sosiale, juridiske og økonomiske rettigheter for bærekraftig utvikling. Prosjektet fokuserer på fire hovedmål knyttet til klima/miljø, kvinner, bygge sivilt samfunn, og frigjøre landeierskap, hvor hovedfokuset vil være de to førstnevnte. Sammen med Tomb ønsker vi å utjevne de store sosiale og økonomiske forskjellene og bekjempe urettferdighet.

De innsamlede midlene vil bl.a bidra til trening i bærekraftig landbruk for bedre bruk av land og høyere produktivitet på en miljøvennlig måte; gi folkegruppene økt kunnskap om menneskerettigheter, samt bidra til et tryggere samfunn.

Ved å støtte dette prosjektet vil du være med å bedre klima og miljø

Klimaforholdene i det nordlige området er tørre og området sliter med tørkeproblemer. I tillegg forekommer det store skader på avlinger på grunn av flomfare i regntiden. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å tilby ulike typer trening bl.a for å øke fruktbarheten og produktiviteten til bøndene. En bevissthet og forbedret kunnskap om miljø og biodiversitet blant gruppemedlemmene vil gi en mer støttende holdning til mennesker mot beskyttelse og utvikling av miljø.

Du vil i tillegg være med å hjelpe kvinner og barn på ulike måter

Flertallet av kvinner i Bangladesh har ennå ikke tillatelse til å delta aktivt i landets sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske prosesser. Kjønnsdiskriminering er utbredt på områder innen helse, utdanning, politisk deltakelse og sysselsetting. Majoriteten av kvinnene er ikke bevisste på deres rettigheter og muligheter, og dette gjelder særlig for de fattige og marginaliserte kvinnene i landet.

Gjennom prosjektet vil kvinner få tilgang til mer mobilitet innenfor og utenfor landsbyene. Som et resultat av dette vil deres status og verdighet i sine familier og i samfunnet bli økt. Kvinner og unge jenter får arbeidsopplæring som gjør at de lærer nye ferdigheter og bidrar til økonomisk utvikling for sine familier. I tillegg vil kvinner og unge jenter bli beskyttet mot vold og seksuelle overgrep.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close